Portada
[Donar-se d'alta com a usuari]
[Recordar contrasenya]
buscar
   PRODUCTES Instal·lació de registres

Instal·lació de registres

Per garantitzar una màxima durabilitat del producte, es aconsellable que la instal·lació del mateix segueixi aquests pasos:

Muntatge de registres: Preparació de l´assentament - Cofunco
Muntatge registre: Situació del marc anivellat i encofrat - Cofunco

Preparació del seient

 • Preparar un seient corresponent a les dimensions del registre.
 • Sanejar fins al formigó sòlid del fons, evitant la caiguda de gravetes al pou.
 • Netejar la cara del seient, suprimir-hi qualsevol resta de pols, residus o greix.

Montaje de registres: Farcit del formigó de fixació - Cofunco

Situació del marc, anivellament i encofrat

 • Tant com sigui possible, els conjunts es col·locaran segons el sentit del trànsit de la
  forma indicada.
 • L’EN124 aconsella que els registres de tapes múltiples s’instal·lin en calçada amb el costat
  llarg del registre perpendicular al sentit del trànsit.
 • Posar el marc al seient d’ancoratge.
 • Centrar la cota del pas del conjunt amb la boca d’home del pou.
 • Anivellar el marc segons el pendent de la calçada, amb tascons, penjat o per qualsevol
  altre sistema que en garanteixi l’estabilitat en les fases successives.
 • Encofrar l’interior del conjunt, per evitar que el formigó penetri al pou.
 • En el cas dels conjunts de grans dimensions, on els marcs siguin
  susceptibles de deformar-se, s’aconsella fer les operacions d’anivellament amb les tapes instal·lades.
 • Els marcs instal·lats en calçada de classe D 400 a F 900, que tinguin una altura de 75 mm,
  s’instal·laran amb els sistemes d’ancoratges adequats.

Muntatge de registres: Terminació i posta en circulació - Cofunco

Emplenament del formigó de fixació

 • Preparar el formigó de fixació segons la norma EHE.
 • Tirar el formigó entre el marc i el forat del seient, vibrant-lo, per aconseguir que el
  formigó penetri sota el seient del marc i que el marc transmeti la càrrega
  al formigó en la totalitat de la seva superfície.
 • Emplenar el seient fins a l’altura necessària, segons el tipus d’acabat que calgui.
 • La qualitat del formigó, el seu tractament i temps d’enduriment es farà d’acord amb la
  norma EHE i s’extremaran les mesures per evitar un enduriment no desitjat.

Taula dimensions encofrats

Acabament i posada en circulació

 • Retirar l’encofrat.
 • Dur a terme el tipus d’acabat requerit: morter, asfaltat, enrajolat.
 • Col·locar la tapa en el marc i inspeccionar el suport correcte de la tapa en el marc
  (netejar el suport, si fos necessari).
 • En el cas que el registre sigui articulat o tingui qualsevol altra especificació es
  faran les proves oportunes.
 • Netejar la zona afectada i posada en circulació.

En el cas que el procés d’instal·lació no estigui prou ben definit o no existeixi projecte d’obra, s’aconsella seguir les indicacions de la NTE (Normes Tècniques de l’Edificació).

El subministrador dels dispositius de cobriment declina tota responsabilitat en defectes apareguts per causes d’una instal·lació deficient.

Fotos

COFUNCO, S.A   Carretera de la Pobla, 22 08788 Vilanova del Camí (Barcelona)
T  +34 938 034 697    Contactar   Mapa Web